KK10 Käyttöehdot

1 YLEISTÄ

Kuivaketju10-sähköinen järjestelmä (jatkossa Järjestelmä) on Rakentamisen Laatu RALA ry:n hallinnoima ja ylläpitämä Internet-palvelu, jota käytetään Kuivaketju10-toimintamallin toteuttamiseen, toteuttamisen seurantaan ja dokumentointiin rakennushankkeiden aikana ja rakentamisen käytön aikana.

Nämä käyttöehdot koskevat Järjestelmän käyttäjää (jatkossa Käyttäjä). Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua.

2 PALVELUN HALLINNOIJAN YHTEYSTIEDOT

Rakentamisen Laatu RALA ry
Bertel Jungin aukio 1-9
02600 Espoo

Palvelun ylläpidon sähköpostiosoite on toimisto@rala.fi

3 KÄYTTÖOIKEUS

Käyttäjä saa näiden käyttöehtojen mukaisesti Järjestelmän käyttöoikeuden ja oikeuden hyödyntää tietoja niissä hankkeissa, joihin Käyttäjälle on annettu oikeudet. Näiden lisäksi Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Järjestelmään. Järjestelmän käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä käyttöehtoja. Jos palvelun hallinnoijan kanssa ei ole kirjallisesti toisin sovittu, järjestelmän käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Järjestelmän sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Rakentamisen Laatu RALA ry:lle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Järjestelmää millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa sitä, lukuun ottamatta mahdollisia Järjestelmän itsensä tarjoamia mahdollisuuksia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja Järjestelmästä itselleen omaan käyttöönsä.

Rakentamisen Laatu RALA ry:llä on oikeus estää Järjestelmän käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos käyttäjä sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, tiliä käyttää muu kuin käyttäjä tai tiliä tai sen tarjoamia sisältöjä tai palveluja käytetään laittomiin tarkoituksiin.

4 RAKENTAMISEN LAATU RALA RY:N VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Rakentamisen Laatu RALA ry hallinnoi ja ylläpitää Järjestelmää ja tuottaa osittain sen sisällön ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen.

Rakentamisen Laatu RALA ei vastaa Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta ja sisällöistä.

Rakentamisen Laatu RALA ry ei takaa Järjestelmän keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Järjestelmä tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Rakentamisen Laatu RALA ry:llä on oikeus keskeyttää Järjestelmän toiminta muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Järjestelmään liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan käyttäjille hyvissä ajoin sähköpostitse

Rakentamisen Laatu RALA ry ei vastaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille Järjestelmän mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Järjestelmän sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Järjestelmän tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Rakentamisen Laatu RALA ry:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Järjestelmän kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

5 KÄYTTÄJÄN VASTUUT

Käyttäjä vastaa Järjestelmän käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa Järjestelmän kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Järjestelmään mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Järjestelmässä julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä on velvollinen varmistamaan, lisätessään Järjestelmään muiden henkilöiden henkilötietoja, että kyseiset henkilöt hyväksyvät näiden käyttöehtojen kohdassa ”6 Henkilötietojen käyttö” kuvatut asiat.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Järjestelmän käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä Rakentamisen Laatu RALA ry:n.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Järjestelmää näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta Järjestelmän ja sen sisältämän aineiston käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Järjestelmän käytöstä tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

6 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Järjestelmään rekisteröityneistä Käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Rakentamisen Laatu RALA ry. Henkilötietolain mukaiset tarkastusoikeuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteriselosteessa esitetylle taholle.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Rakentamisen Laatu RALA ry noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Rakentamisen Laatu RALA ry vastaa siitä, että Järjestelmää käytettäessä eri rekistereihin tallentuvia tietoja käytetään vain asianomaisen Järjestelmän käytön ja ylläpidon kannalta tarpeellisessa toiminnassa.

Käyttäjän henkilötiedot ovat järjestelmän käytettävyyden kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös muiden tämän Järjestelmän Käyttäjien nähtävissä.

Järjestelmän käyttöä koskevaa tietoa ja Järjestelmään tallennettua tietoa voidaan käyttää mm. tilastollisiin tarkoituksiin ja Järjestelmän sekä Kuivaketju10-toimintamallin kehittämiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietojen luovuttamiseen rekisteristä sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999).

7 TIETOTURVA

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Rakentamisen Laatu RALA ry järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

8 KÄYTTÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Rakentamisen Laatu RALA ry:llä on oikeus tarkistaa sopimusehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa Käyttäjää informoidaan uusista käyttöehdoista, jolloin Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä uusista ehdoista ja irtisanoa sopimus. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen. Irtisanominen tehdään kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa, niin kauan kuin hän käyttää Järjestelmää.

9 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Järjestelmään liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti palvelun hallinnoijan ja/tai asianosaisten kolmansien osapuolten ja käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

10 LISÄTIEDOT

Lisätietoja palvelusta löytyy osoitteesta https://www.rala.fi/fi/palvelut/kuivaketju10
Lisätietoja tietojen tallentamisesta löytyy osoitteesta https://www.rala.fi/fi/yhteystiedot/rekisteri-ja-tietosuojaseloste
Ylläpidon sähköpostiosoite on toimisto@rala.fi